C:\Users\ZUS\Desktop\Kurz SJL pre cudzincov\Obrázok.png

SPOLOČNÝ EURÓPSKY REFERENČNÝ RÁMEC

Spôsobilosť
Ability
Hovorenie
Speaking
Počúvanie
Listening
Čítanie
Reading
Písanie
Writing
A1Viem sa dohovoriť jednoduchým spôsobom pod podmienkou, že osoba s ktorou hovorím, opakuje slová, hovorí pomalšie a pomáha mi formulovať to, čo sa snažím vyjadriť. Viem formulovať jednoduché otázky a odpovedať na jednoduché otázky, ak sa týkajú bezprostredných potrieb alebo známych tém.Ak ľudia rozprávajú pomaly a jasne, rozumiem bežné slová a základné frázy ,ako aj jednoduché pokyny.Rozumiem známym názvom, slovám a jednoduchým vetám, napr. na oznamoch, plagátoch alebo v katalógoch.Viem napísať krátku, jednoduchú pohľadnicu, napr. pozdrav z dovolenky. Vo formulároch , napr. pri registrácii v hoteli , viem vyplniť svoje meno, adresu národnosť atď.
A2Viem sa dohovoriť v jednoduchých bežných situáciách, v ktorých ide o jednoduchú a priamu výmenu informácií a o známe témy a činností. Dokážem viesť veľmi krátky kontaktný rozhovor, ale sotva rozumiem dosť na to, aby som dokázal v konverzácii pokračovať.Rozumiem jednotlivým vetám a často používaným slovám, ak ide o jednoduché informácie týkajúce sa osoby, rodiny, nákupov, práce, blízkeho okolia. Rozumiem podstatu krátkych, jasných a jednoduchých hlásení.Rozumiem krátkym, jednoduchým textom (ako sú inzeráty, prospekty, jedálne lístky, rozvrhy). Viem v nich nájsť konkrétne, očakávané informácie a rozumiem krátkym jednoduchým osobným listom.Viem zapísať krátke a jednoduché poznámky a odkazy. Viem napísať jednoduchý osobný list, napríklad poďakovať niekomu za niečo.
B1Zvládnem väčšinu situácií, s ktorými sa stretnem pri cestovaní v krajine, v ktorej sa hovorí daným jazykom. Bez prípravy sa viem zapojiť do rozhovorov na témy, ktoré poznám alebo o ktoré sa zaujímam (napr. rodina, záľuby, práca, cestovanie a bežné udalosti).Rozumiem hlavné body jasne formulovanej štandardnej reči, ak ide o známe veci z oblasti práce, školy, voľného času atď. V niektorých rozhlasových a televíznych reláciách rozumiem hlavným informáciám o aktuálnych udalostiach alebo témach z oblasti mojej profesie , alebo mojich záujmov, ak sú podané pomaly a jasne.Rozumiem textom, v ktorých sa vyskytuje často používaný bežný jazyk alebo profesionálny jazyk. Rozumiem opisu udalostí, pocitov a prianí v osobných listoch.Viem napísať jednoduchý súvislý text na témy, ktoré dobre poznám. Viem napísať osobný list, porozprávať v ňom o svojich skúsenostiach a opísať svoje dojmy.
B2Viem komunikovať plynulo a spontánne, takže sa môžem rozprávať aj s osobou, pre ktorú je daný jazyk materinským jazykom, a to bez zjavných ťažkostí pre jednu alebo druhú stranu. Viem sa aktívne zapojiť do diskusie a svoje názory zdôvodniť i obhájiťich.Rozumiem dlhším prednáškam a komplexnej argumentácii za predpokladu, že tému viac-menej poznám. V televízii rozumiem väčšine spravodajských relácií a reportáží. Rozumiem väčšine hraných filmov uvádzaných v štandardnom jazyku.Rozumiem článkom a správam, v ktorých pisatelia vyjadrujú určité postoje alebo názory. Rozumiem súčasnej literárnej próze.Viem písať jasné, podrobné texty na rozmanité témy z oblasti mojich záujmov. Vo svojej kompozícii alebo správe viem reprodukovať informácie, alebo rozviesť myšlienkové pochody a pritom zvážiť argumenty za a proti. Viem písať súkromné a formálne listy a zdôrazniť dôležité skutočnosti.
C1Viem sa vyjadrovať plynulo a spontánne bez toho, aby som nejako viditeľne hľadal výrazy. V spoločenskom a profesionálnom živote ,alebo pri štúdiu, viem jazyk používať flexibilne a efektívne. Svoje myšlienky a názory viem presne formulovať a obratne sa zapojiť do diskusie s inými rečníkmi.Rozumiem dlhším prejavom a rozhovorom aj vtedy, keď nemajú jasnú štruktúru a keď sú súvislosti iba zahrnuté a nie podané explicitne. Bez väčších ťažkostí rozumiem televíznym reláciám a hraným filmom.Rozumiem dlhším komplexným, faktografickým a literárnym textom, vnímam ich štylistické rozdiely. Rozumiem špecializovaným článkom a dlhším technickým návodom, aj keď nepatria do oblasti mojej špecializácie.Viem sa jasne písomne vyjadriť a podrobne predstaviť svoje názory. V listoch, kompozíciách alebo správach viem písať o komplexných veciach a adekvátne vyzdvihnúť aspekty, ktoré pokladám za dôležité. V písomnom prejave zachovávam štýl primeraný adresátovi.
C2 Viem sa bez ťažkostí zapojiť do akýchkoľvek rozhovorov a diskusií a dobre poznám idiomatické a hovorové výrazy. Viem hovoriť plynulo a presne vyjadriť aj jemnejšie významové odtiene. Ak aj mám ťažkosti, sotva kto  si to všimne, pretože reformulovaním myšlienky dokážem hladko pokračovať.Bez akýchkoľvek ťažkostí rozumiem „živému“ alebo vysielanému ústnemu prejavu, aj keď hovorí cudzinec, ale, pod podmienkou, že mám určitý čas na to, aby som si zvykol na osobitý prízvuk.Bez ťažkostí rozumiem všetkým písaným textovým druhom vrátane abstraktných, štrukturálne alebo lingvisticky komplexných textov, napríklad príručky, špecializované články a literárne diela.Viem písať jasne, plynulo a štylisticky primerane danému účelu. Viem skoncipovať náročné listy, dlhšie správy alebo články na komplexné otázky, ktoré majú jasnú štruktúru a čitateľa vedú tak, že zachytí hlavné body. Viem podať písomné zhrnutie vecných textov a literárnych diel.

Kurzy slovenského jazyka pre cudzincov   ponúkajú  priestor nielen pre učenie sa, ale aj pre výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka. Je určený pre jazykové úrovne od A1.0 po C2.

Kurzy sú zamerané na prácu s autentickými textami  s úlohami:

–  zamerané na počúvanie s porozumením ,

–  na precvičovanie gramatiky a slovnej zásoby. 

Nechýba ani prepis textu. Uverejňované sú nové  úlohy podľa získaných jazykových kompetencií frekventantov. 

Dostupné sú pracovné listy v rámci rôznych tematických okruhov o reáliách Slovenska, kde sa frekventanti oboznámia  so slovenskou gramatikou, naučia sa  nové slovíčka a budú  môcť priamo komunikovať s „ nature speaker slovak teacher“ .

UČEBNICE:

1.Slovenčina pre azylantov a žiadateľov o azyl je koncipovaná tak, aby gramatické, lexikálne, syntaktické a fonetické javy boli zrozumiteľné pre ľudí z rôznych krajín sveta, s odlišnou jazykovou kultúrou, s rozdielnym vekom i vzdelaním. Slovenčina pre odídencov, azylantov a žiadateľov o azyl sa nesnaží obsiahnuť celú slovenskú gramatiku.

Cieľom jazykovej prípravy odídencov, azylantov a žiadateľov o azyl je vybudovať a upevniť základné komunikačné kompetencie , s dôrazom na praktické používanie jazyka v každodenných situáciách. Slovenčina pre odídencov, azylantov a žiadateľov o azyl sa preto neusiluje objasniť všetky gramatické javy slovenčiny, sústreďuje sa len na najpoužívanejšie javy.

Autorka © Mgr. Miriam Uramová, 2007 
Obálka a ilustrácie © Mgr. Art. Marek Šafárik, 2007
Vydal: OZ Človek v ohrození

Táto publikácia bola vydaná ako súčasť projektu „JOPA – jazyková a odborná príprava azylantov a žiadateľov o azyl financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Iniciatívy Spoločenstva EQUAL

2.Krížom krážom ( A1, A2-A2, B1, B2). 

VYDAVATEĽSTVO :Univerzita Komenského Bratislava, 2018.

Krížom-krážom, Slovenčina A1 –B2 sprevádzala v poslednom desaťročí tisícky rôznorodých záujemcov o slovenčinu a Slovensko pri ich prvých dialógoch, objavovaní gramatických pravidiel, ale aj pri spoznávaní našich zvykov či zmyslu pre humor.

Piktorgam na peniaze

CENNÍKY PRE JEDNOTLIVÉ KURZY SA STANOVUJÚ INDIVIDUÁLNE.

Frekventanti jednotlivých kurzov slovenského jazyka pre cudzincov dostanú informácie o platbe (číslo účtu) pri zápise.

Pre správnu identifikáciu platby je potrebné uviesť v popise platby:

  • meno a priezvisko frekventatnta, resp. dospelého poslucháča, za ktorého sa úhrada vykonáva,
  • variabilný a špecifický symbol uvedený v informácii k platbe.
C:\Users\admin\Desktop\Študenti.png

                                      OBSAH    

             A STUPNE JAZYKOVÉHO VZDELÁVANIA

Predprimárne jazykové vzdelanie0.,1.. ročník cudzieho jazykaÚroveň A0-A1 podľa SERR
Primárne jazykové vzdelanie1.,2. Resp. 3.ročník cudzieho jazykaÚroveň A1-A2 podľa SERR
Nižšie sekundárne jazykové vzdelanieStredný kurzÚroveň B1- B2.1 podľa SERR
Vyššie sekundárne jazykové vzdelanieVyšší  kurzÚroveň B2.2-C1.1 podľa SERR
Vyšší kurzÚroveň C1.1-C2.2 podľa SERR

O úspešnom ukončení každého stupňa škola vydá Certifikát / Osvedčenie o absolvovaní časti vzdelávacieho programu, t.j. po 2.resp.3. ročníku základného, stredného a vyššieho kurzu.  

Druh kurzov

1. Kurz s 3 hodinami týždenne : 2 hodiny prezenčná výučba, 1 hodina dištančné vzdelávanie.

2.Kurz so 4 hodinami týždenne: 3 hodiny prezenčná výučba, 1 hodina  dištančné vzdelávanie.

 

[learn_press_profile]