Osnovy pre základný kurz                     

 Učebnica: Krížom krážom 1

OBSAH : 

Časovanie pomocného slovesa „byť a mať“
Časovanie plnovýznamových slovies v prítomnom, minulom a budúcom čase
Časovanie zvratných slovies
Tvorenie otázok a záporu u všetkých slovies
Časovanie modálnych slovies vo všetkých gramatických časoch
Časovanie slovies s koncovkou „-ovať“
Jednotné a množné číslo podstatných mien
Skloňovanie podstatných mien podľa vzorov
Skloňovanie prídavných mien v jednotnom a množnom čísle
Počítateľné, nepočítateľné a pomnožné podstatné mená
Stupňovanie prídavných mien
Tvorenie prísloviek a ich stupňovanie
Prídavné mená miery a kvality
Osobné, opytovacie, ukazovacie a privlastňovacie zámená
Predložky miesta a času a ich použitie s podstatným menom
Základné a radové číslovky
Používanie základných čísloviek pri určovaní času
Tvorenie účelových viet
Tvorenie vzťažných viet
Podmieňovací spôsob prítomný

ČASOVÝ PLÁN  :  1.mesiac-16 hodín

        TýždeňJazykové prostriedky – gramatikaOkruhy slovnej zásoby
1. týždeň1.  1. hodina 3.  1 .hodina 2.  1. hodina Rodina a spoločnosť, osobné údaje, vzťahy v rodine, národnosť,
štátna príslušnosť, tlačivá a dokumenty.4.  1. hodina Rodina a spoločnosť, osobné údaje, vzťahy v rodine, národnosť,
štátna príslušnosť, tlačivá a dokumenty.
2. týždeň5. 1. hodina 7. 1. hodina 6. 1. hodina Domov a spôsob bývania, bývanie v meste a na vidieku,
zariadenie domu a bytu.8. 1. hodina Ľudské telo, opis človeka a jeho charakterových vlastností,
starostlivosť o zdravie, choroby, nehody.
3.týždeň9.. 1 .hodina 11. 1. hodina 10. 1. hodina Stravovanie – návyky, jedlá, nápoje, stravovacie zariadenia,
zelenina, ovocie, druhy mäsa, mliečne výrobky.12. 1. hodina Voľný čas, záľuby, knihy a čítanie.
4. týždeň13. 1. hodina 15. 1. hodina 14. 1. hodina Masovo-komunikačné prostriedky.16. 1. hodina Doprava a cestovanie – dopravné prostriedky, príprava na cestu.

2.mesiac -16 hodín

      TýždeňJazykové prostriedky – gramatikaOkruhy slovnej zásoby
1. týždeň1.  1. hodina 3.  1. hodina 2.  1. hodina Doprava a cestovanie – dopravné prostriedky, príprava na cestu. 4.  1. hodina Vzdelávanie a práca – škola a jej vybavenie, učebné predmety,
činnosti v škole, profesijné zaradenie.
2. týždeň5. 1. hodina   7. 1. hodina  6. 1. hodina Vzdelávanie a práca – škola a jej vybavenie, učebné predmety,
činnosti v škole, profesijné zaradenie.8. 1. hodina Človek a príroda – fauna a flóra, životné prostredie, počasie.
3.týždeň9.. 1. hodina 11. 1. hodina 10. 1. hodina Sviatky a tradície.12. 1. hodina Obliekanie a móda – základné časti oblečenie, doplnky.
4. týždeň13. 1. hodina 15. 1. hodina 14. 1. hodina Šport – druhy športu – zimné a letné, individuálne a kolektívne.16. 1. hodina Šport – druhy športu – zimné a letné, individuálne a kolektívne.

3.mesiac -16 hodín 

      TýždeňJazykové prostriedky – gramatikaOkruhy slovnej zásoby
1. týždeň1.  1. hodina 3.  1. hodina 2.  1. hodina  Obchod a služby – nákupné zariadenia.4.  1. hodina  Obchod a služby – nákupné zariadenia.
2. týždeň5. 1. hodina 7. 1. hodina 6. 1. hodina Pošta a telekomunikácie.8. 1. hodina Pošta a telekomunikácie.
3.týždeň9.. 1. hodina 
11. 1. hodina Podmieňovací spôsob prítomný
10. 1. hodina Svetadiely, krajiny, mestá – moje mesto.12. 1. hodina Svetadiely, krajiny, mestá – moje mesto.
4. týždeň13. 1. hodina Fixácia učiva15. 1 hodina 14. 1 hodina Fixácia učiva16. 1. hodina Odovzdanie Osvedčení / Cerifikátov Hodnotenie

[learn_press_profile]