Prijímacie konanie pre školský rok 2023/2024

Riaditeľka Súkromnej spojenej školy Biela voda, Nad traťou 1342/28, 060 01 Kežmarok,v súlade s § 65 ods.1 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vyjadrení rady školy zverejňuje kritéria pre prijatie do učebných a študijných odborov v školskom roku 2023/2024 v zmysle platnej legislatívy, po vyjadrení pedagogickej rady školy a rady školy.

Prijímacie konanie v systéme duálneho vzdelávania (SDV) sa riadi zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa § 17 vybranému uchádzačovi vydá zamestnávateľ, ktorý bude poskytovať praktické vyučovanie a s ktorým má SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní. Uchádzač predloží  POTVRDENIE k prihláške na štúdium.

  • do vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania, ak neukončil vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne, bez prijímacej skúšky.
  • vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelávania, ak získal nižšie stredné vzdelanie a splnil podmienky prijímacieho konania
  • nadstavbového štúdia, ak získal stredné odborné vzdelanie a splnil podmienky prijímacieho konania.

Riaditeľka školy zverejňuje schválený zoznam učebných odborov prvého ročníka v dennej forme štúdia pre prijímacie konanie v školskom roku 2023/2024

Učebné odbory pre SOŠ 3-ročné ukončené výučným listom:

kód odborunázov odboru plánovaný počet prijatých žiakovduálne vzdelávanie
3152 H 02krajčír – dámske odevy120
3661 Hmurár200
6444 Hčašník / servírka 80

Učebné odbory pre SOŠ  2 -ročné ukončené vysvedčením o záverečnej skúške  osvedčenie o zaučení

kód odborunázov odboru plánovaný počet prijatých žiakovduálne vzdelávanie
3178 F výroba konfekcie3610
3383 Fspracúvanie dreva205
3686 Fstavebná výroba2015

Termín prijímacích pohovorov:

1. termín 4. máj 2023 v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 5. mája 2023

2. termín 9. máj 2023 v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. mája 2023

V priestoroch školy Nad traťou 1342/28 v Kežmarku.

Ďalší termín v prípade nenaplnenia s voľnými miestami bude 20. jún 2023

Nadstavbové štúdium 2 – ročné s maturitou

6403 L podnikanie v remeslách a službách

  • do nadstavbového štúdia budú prijatí absolventi, ktorí získali výučný list. Termín podania prihlášky je do 31. 5. 2023. použite uverejnenú prihlášku pre nadstavbové štúdium.

Záverečné ustanovenia:

K prihláške sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka na školský rok 2023/2024 v odbore 3661 H murár.

Prijímanie žiakov do Odborného učilišťa sa bude konať v zmysle zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s vyhláškou č. 322/2008 Z.z. o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov.

Pri prijímaní žiakov do OU a PŠ  postupujeme podľa zákona č.245/2008 Z.z.(školský zákon) §66 ods. 5, §68 ods. 1 a § 100 a §101 ods. 1 podľa ktorých platí:

  • ukončenie posledného ročníka ŠZŠ, alebo ukončenie povinnej školskej dochádzky
  • ukončenie  posledného ročníka špeciálnej triedy ZŠ  alebo individuálne integrovaní žiaci v ZŠ, pokiaľ majú ukončený posledný ročník ZŠ alebo ukončili povinnú školskú dochádzku
  • predloženie správy zo špeciálno-pedagogického vyšetrenia a psychologického vyšetrenia so záverom, že sa jedná o žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami / mentálne postihnutie /

Prijímanie bez prijímacej skúšky

Bez prijímacej skúšky budú prijatí žiaci do učebných odborov, kde počet uchádzačov neprevyšuje počet plánovaných žiakov v triede.

Učebné odbory pre OU  3-ročné ukončené výučným listom:

kód odborunázov odboru plánovaný počet prijatých žiakovduálne vzdelávanie
3178 G 03 výroba konfekcie320
3383 G 03spracúvanie dreva110
3686 G 03stavebná výroba250

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača podáva prihlášku na vzdelávanie  riaditeľke SSŠ  do 20.marca 2023.

Kritéria prijímacieho konania na učebné a študijné odbory Súkromnej spojenej školy Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok pre školský rok 2023/2024 boli prerokované a schválené na pedagogickej rade dňa 24.01.2023, zástupcami zamestnávateľov 08. 02. 2023 a v  rade školy dňa 20. 01. 2023.

Mgr. Anna Jurgovianová – riaditeľka školy