Naša škola bola zaradená do programu Ambasádorských škôl Európskeho parlamentu

Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku realizuje vzdelávací program, ktorý je zameraný
pre žiakov stredných škôl. Tento vzdelávací program má názov Ambasádorská škola Európskeho
parlamentu.
V školskom roku 2018/2019 prebieha jeho 3. ročník, do ktorého bola vybraná aj naša Súkromná
spojená škola, Biela voda 2, Kežmarok . Cieľom tohto programu je šíriť povedomie o Európskej únii a
európskej parlamentnej demokracii medzi mladými ľuďmi prostredníctvom poskytovania aktuálnych a
praktických vedomostí. Zvýšený záujem o európske dianie i o aktívne zapájanie sa doň by malo viesť
k uvedomeniu si možností, ktoré ponúka európske občianstvo a k pochopeniu významu účasti
mladých ľudí na voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019. Práca v EPAS ponúka príležitosť
spoznať lepšie európsky hodnotový priestor a prispieť k jeho ďalšiemu rozvoju.
Vzdelávací program Ambasádorská škola Európskeho parlamentu sa realizuje pomocou junior
ambasádorov z radov žiakov a senior ambasádorov spomedzi učiteľov. Informačné a propagačné
aktivity, ktoré bude skupina organizovať, budú monitorované.
V úvodnej časti EPAS sme vytvorili v našej škole tím junior ambasádorov (10 žiakov), ktorí budú pod
vedením senior ambasádorov (PhDr. Mašlonková Jana MBA, Mgr. Sásik Oto PhD) realizovať rôzne
aktivity súvisiace s rozvojom európskeho povedomia tak, aby na konci školského roka škola mohla
získať oficiálny certifikát EPAS.


Naši junior ambasádori: 
III.UB – Jakub Nečas
II.UA – Klaudia Hangurbadžová, Nikola Oračková, Magdálena Horváthová,
II.UB – Adrián Pompa, Miroslava Polhošová, Michaela Oračková
II.C – Lukáš Oračko
I.A – Dávid Mirga, Zlatica Pompová


Viac informácií nájdete tu: 
http://www.europskyparlament.sk/sk/mladez/epas.html

http://www.ainova.sk/sk/ambasadorska-skola-ep

www.tentorazidemvolit.eu

ale aj tu:

https://www.facebook.com/bielavoda/?__tn__=%2Cdk%2CP-R&eid=ARBE-aRp0uyxY-nheHFbC4tNlusAjjSn6fLmU0yYT0YA7sUqTZaSdzz4aDFKEH2ImDw99E9T5SwWEzMm

[learn_press_profile]