Aktuálne informácie

Súkromná spojená škola Biela voda realizovala v čase 09/2020 – 07/2023 dopytovo-orientovaný projekt

„Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.“

Miesto realizácie:
Prešovský kraj, Kežmarok


Program:
Operačný program Ľudské zdroje


Hlavným cieľom projektu bola podpora zvyšovania kvality vzdelávania v oblasti odborného
vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vyučovanie.
Cieľ projektu bol napĺňaný prostredníctvom realizácie jednej hlavnej aktivity s názvom
„Mimoškolská činnosť“, jej povinnej podaktivity „Riadenie a koordinácia projektu“
a nepovinnej podaktivity „Pedagogické kluby s výstupmi“.


Celkové oprávnené výdavky projektu:
215 075,02 EUR


Nenávratný finančný príspevok zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu (ESF) v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje:

204 321,27 EUR (95% celkových oprávnených výdavkov projektu)


Vlastné spolufinancovanie:
10 753,75 EUR (5% celkových oprávnených výdavkov projektu)

Výsledky projektu:
Zvýšenie kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v prepojení na
praktické vyučovanie.

Výstupy projektu:
– Počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na podporu praktického vyučovania
vrátane aktivít zameraných na podporu zavádzania prvkov systému duálneho vzdelávania:
348

– Počet účastníkov, ktorí absolvovali aktivity zamerané na podporu praktického vyučovania
vrátane aktivít zameraných na zavádzanie prvkov systému duálneho vzdelávania: 348
– Počet pedagogických zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít (pedagogické
kluby s výstupom): 33
Merateľné ukazovatele projektu boli naplnené na viac než 100%.

V rámci projektu neboli vydané žiadne publikácie.

Riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje: Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR ( www.employment.gov.sk )


Sprostredkovateľský orgán:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR( www.minedu.gov.sk )


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho
fondu regionálneho rozvoja, v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk

 

Apríl 2023:

Škola sa zapojila do projektu: Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2

Pedagogické kluby

Pedagogický klub  č. 1 s výstupom

Pedagogický klub  č. 2 s výstupom

Pedagogický klub  č. 3 s výstupom

Pedagogický klub  č. 4 s výstupom