ITMS kód Projektu:  26130130109
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Operačný program: Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 3 Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami
Opatrenie: 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít

loga upr

Cieľ projektu: Zvýšiť efektivitu výchovno-vzdelávacieho procesu a odbornej prípravy a zabezpečiť kvalifikovaným a schopným absolventom uplatnenie na trhu práce

Špecifický cieľ projektu 1: Vzdelávanie zamestnancov na získavanie a rozvoj kompetencií potrebných na podporu vzdelávania príslušníkov MRK
Špecifický cieľ projektu 2: Inovácia metód a foriem výučby
Špecifický cieľ projektu 3: Posilnenie kľúčových kompetencií a schopností žiakov s cieľom uľahčiť ich vstup na trh práce
Špecifický cieľ projektu 4: Alternatívne nástroje a formy vyučovania

Časový rámec realizácie projektu: 10/2013 – 03/2015

Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti verejného obstarávania

Zmluva o publicite projektu

Akadémia vzdelávania Tatry s.r.o

Peritech, s.r.o.

OK PFAFF s.r.o.

MANIRA s.r.o.

Mgr. Marta Kurpášová M-art Agency

Kúpna zmluva – Petra Vaľová

[learn_press_profile]