Prestížny program GLOBE na Súkromnej spojenej škole, Biela voda 2, Kežmarok

GLOBE (GlobalLearning andObservation toBenefit theEnvironment) je dlhodobý celosvetový program, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie obyvateľov celého sveta o stave životného prostredia našej planéty. Podporuje u žiakov a študentov záujem o prírodné vedy, rozvíja ich bádateľské schopnosti a trénuje vedecké postupy práce.

https://www.ssos-kezmarok.sk/images/projektRV/The_Globe_Program.jpg

Vo februári 2021 Súkromná spojená škola, Biela voda 2, 060 01 Kežmarok sa oficiálne zapojila do medzinárodného programu GLOBE, ktorý  vedie americká vládna agentúra NASA. Program podporuje Veľvyslanectvo USA v Slovenskej republike, Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR). Na Slovensku je hlavným koordinátorom projektu GLOBE Inštitút aplikovanej ekológie Daphne. Je členskou organizáciou siete environmentálno-výchovných organizácií Špirála.  Daphne bol poverený implementáciou programu. Veľvyslanectvo USA na Slovensku vyzdvihuje spoluprácu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a agentúry NASA najmä pri príležitosti výročia medzinárodného Dňa Zeme.  Ten si každoročne pripomíname 22. apríla. Medzinárodný vedecký a vzdelávací program GLOBE tento rok oslavuje svoje 26. výročie. Spolu so Slovenskom (od roku 2020)  je v ňom zapojených 123 krajín z celého sveta. Od roku 1995 sa v týchto krajinách podarilo zozbierať dáta z vyše 178 miliónov meraní od viac ako 10 miliónov študentov a 169 tisíc ľudí. V zúčastnených krajinách sa program GLOBE stal dôležitou súčasťou učebných osnov v rámci predmetov venovaných životnému prostrediu.

Slovenské školy druhý školský rok majú jedinečnú možnosť pracovať v tomto prestížnom programe a tak využívať rôzne vzdelávacie materiály, uskutočňovať merania a praktické experimenty. Program GLOBE je špecifický v tom, že spája žiakov, učiteľov a vedcov prostredníctvom siete GLOBE škôl aby podporoval bádateľské učenie sa žiakov a zvyšoval záujem o prírodovedné predmety.
Z programu profitujú všetky tri strany. Prínosom pre žiakov  je možnosť na základe pozorovania okolia klásť si otázky, formulovať hypotézy a hľadať na ne odpovede pomocou meraní, zbierania údajov a ich analýzy. Vkladanie údajov do dátového centra GLOBE je dôležité pre medzinárodné porovnanie a spoluprácu so školami a vedcami. Tento program umožňuje učiteľom zaujímavou a praktickou formou  zvyšovať záujem žiakov o dianie okolo nich z hľadiska životného prostredia. Metodika programu dáva učiteľom možnosť inšpirovať sa aktivitami, ktoré  spájajú prirodzenú zvedavosť žiakov s vedeckým hľadaním súvislostí. Dôležitou súčasťou programu boli od jeho začiatku aj vedci, ktorí verili, že žiaci a študenti dokážu vykonávať objektívne merania a poskytovať údaje, ktoré pomôžu porozumieť problémom životného prostredia na celom svete.

Žiaci pozorujú v okolí svojej školy vývoj počasia a podnebia, merajú kvalitu vody v tokoch a nádržiach, skúmajú vlastnosti pôdy, mapujú druhy lesných porastov a pozorujú zmeny v prírode v priebehu roka. Získané údaje vyhodnocujú a odosielajú do celosvetovej internetovej databázy na www.globe.gov, kde ich ďalšie odborné spracovanie garantuje NASA. Výsledky majú žiaci k dispozícii pre ďalšie využitie vo vyučovaní alebo pre informovanie verejnosti. Výskumné metódy a výsledky vlastného bádania žiaci ďalej využívajú na vyhľadávanie a aktívne riešenie problémov životného prostredia vo svojom okolí.

https://www.ssos-kezmarok.sk/images/projektRV/IMG_20210310_130334.jpg
https://www.ssos-kezmarok.sk/images/projektRV/IMG_20210310_130746.jpg
https://www.ssos-kezmarok.sk/images/projektRV/IMG_20210316_131859.jpg
https://www.ssos-kezmarok.sk/images/projektRV/IMG_20210316_132014.jpg

[learn_press_profile]