Maturita 2023

Organizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2022/2023 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM), ktorý sa od 1.7.2022 stal právnym nástupcom NÚCEM (Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania). Cieľové požiadavky na maturanta z jednotlivých predmetov vydáva a aktualizuje Štátny pedagogický ústav 

TERMÍNY MATURITNEJ SKÚŠKY 2023 

RIADNY TERMÍN MATURITNEJ SKÚŠKY 

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa v školskom roku 2022/2023 uskutoční: 

14. marca 2023 (utorok): slovenský jazyk a literatúra 

• 15. marca 2023 (streda): cudzí jazyk (ANJ,RUJ) 

PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MS: 

máj 2023 

Praktická realizácia a prevedenie komplexnej úlohy 

Obhajoba vlastného projektu 

Obhajoba úspešných súťažných prác 

Maturitná skúška z praktickej časti odbornej zložky, forma – obhajoba vlastného projektu (informácie) 

IČ – ÚSTNA FORMA MS: 

Riadny termín internej časti maturitnej skúšky sa v školskom roku 2022/2023 uskutoční: od 22.mája 2023 do 23.mája 2023 

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 5. apríla 2023 a 12. apríla 2023. Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 5. až 8.septembra 2023.

[learn_press_profile]