Projekt Roma Spirit je zameraný na podporu aktívnej snahy všetkých, ktorí sa podieľajú na zlepšení situácie Rómov v krajine realizácie oceňovania. Cieľom projektu je vytvoriť tradíciu v ocenení práce pre rómsku komunitu, vytvoriť verejnú platformu na prezentáciu pozitívnych reálnych prínosov, a tak priblížiť širokej verejnosti aktivity organizácií a jednotlivcov zamerané na podporu integrácie rómskej menšiny do spoločnosti a na zlepšenie jej životnej situácie.

OCENENIA SA UDEĽUJÚ ZA:
1.  dosiahnuté výsledky pri realizácii projektu zameraného na podporu a rozvoj rómskej menšiny;
2.  realizáciu projektov zameraných na mimoškolské vzdelávacie aktivity pre deti a mládež
3.  realizáciu alebo dlhodobú podporu projektov zameraných na sociálnu pomoc a podporu rómskej komunity;
4.  výnimočné projekty alebo dlhodobú prácu, ktorá prispieva k zlepšeniu postavenia a životných podmienok rómskej populácie;
5.  ochranu a rozvoj identity a kultúry rómskej menšiny,
6.  rozvoj medzikultúrneho dialógu a porozumenia medzi rómskou menšinou a majoritou, či ďalšími menšinami;
7.  šírenie pozitívneho odkazu vzájomnej tolerancie a porozumenia.

Ocenený: Súkromná stredná odborná škola, Kežmarok

Ocenenie za prácu najmä so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovanej rómskej komunity  a odstraňovaniu bariér medzi minoritou a majoritou a predsudkov voči inakosti.

Naša riaditeľka školy Anna Jurgovianová bola v roku 2013 laureátkou ocenenia Gypsy Spirit.

„Nevieme urobiť všetky deti múdrymi, ale môžeme urobiť všetky deti šťastnými…“ je hlavným krédom zakladateľky neziskovej organizácie Biela voda v Kežmarku. Je držiteľkou ocenenia Gypsy Spirit 2013 a jej snahou je pomôcť svojim zverencom, aby zažili pocit úspechu a radosti zo svojej práce a výsledkov.

Anna Jurgovianová pôsobí v rómskej komunite viac než 20 rokov, za svoju prácu získala niekoľko uznaní a ocenení vo vzdelávaní Rómov a búraniu predsudkov. Ako špeciálny pedagóg a výtvarník, sa venuje výchove a vzdelávaniu žiakov prevažne z marginalizovanej rómskej komunity a žiakom s mentálnym a kombinovaným postihnutím. Výučba vychádza z princípov Waldorfskej školy, ktorá kladie dôraz na výchovu umením, na podporenie tvorivosti žiaka, prispôsobenie a vytvorenie podnetného prostredia a hlavne na osobnosť žiaka, jeho procesy vnímania a tvorenia.

Na základe potrieb obcí a problémov v podtatranskom regióne, otvorila postupne 7 elokovaných pracovísk. Tým, že remeslo je veľmi blízke Rómom, sú učebné odbory zamerané na profesie, potrebné v komunite a v  ktorých majú žiaci možnosť presadiť sa na trhu práce. Škola preferuje stupňovité vzdelávanie a aj vďaka tomu žiaci  získavajú pocit úspechu, ocenenia i na medzinárodnej úrovni a prácu. Biela voda posledné roky úzko pracuje aj s rodičmi svojich žiakov v rámci dokončenia si vzdelania a ďalšieho vzdelávania dospelých. Biela voda zároveň každoročne v júni, organizuje na celoslovensky Festival študentského remesla zameraný na históriu remesiel formou rozprávok v Kežmarskom hrade, meste a okolí. Tu sa stierajú akékoľvek rozdiely medzi žiakmi a študentmi. Festival na vysokú  účasť  žiakov zo základných i stredných škôl.                                                                                                                                      

  Zdroj: Gypsy Spirit 2013

https://www.ssos-kezmarok.sk/images/Anna-Jurgovianov_web-300x300.jpghttps://www.ssos-kezmarok.sk/images/roma_spirit.jpg

https://www.ssos-kezmarok.sk/images/ocenenia/143231910_2870263476565640_1851832078146144246_n.jpg

[learn_press_profile]