História a súčasnosť neziskovej organizácie  Biela voda, n.o, Nad traťou 1342/28, 060 01 Kežmarok

HistóriaVznikla 8.8.2008 v Kežmarku na základe práce dobrovoľníkov a OZ Harnageskero Jilo – Srdce zvona, ktoré sa spojili a začali intenzívnu prácu v komunitách v okresoch Kežmarok, Stará Ľubovňa a Poprad. Neskôr sa pridal i okres Michalovce. Mimovládna organizácia Biela voda od svojho vzniku realizovala desiatky úspešných projektov v lokálnych, celoslovenských a i medzinárodných tendenciách. Projekty sú zamerané na pomoc ľuďom v segregovaných komunitách, hlavne v rómskych osadách, v rodinách vylúčených na okraj spoločnosti z dôsledku nadmerného užívania omamných látok a alkoholu, na neúplné a rozvrátené rodiny. Biela voda n.o. je zároveň aj zriaďovateľom dvoch škôl zameraných na výchovu a vzdelávanie rómskej mládeže, formou stupňovitého vzdelávania v remeselnej činnosti a zameraných na podporu zamestnanosti Rómov.
Mimovládna organizácia realizuje veľa aktivít zameraných na búranie hraníc medzi minoritou a majoritou, budovaní občianskeho povedomia, znižovania chudoby, podpory kultúrnych aktivít, za čo získala už niekoľko prestížnych ocenení napríklad Roma Spirit, Dobrovoľník roka 2019 a ďalšie.
Zároveň úzko spolupracujeme s organizáciami ACEC, Zdravé komunity, obecné úrady v okrese Kežmarok, Stará Ľubovňa a Poprad, UPSVaR-mi v týchto okresoch a so všetkými zložkami pracujúcimi s týmito vylúčenými komunitami. 
Od začiatku vypuknutia epidémie COVID-19 úzko spolupracujeme s našimi dobrovoľníkmi na zlepšení situácie v osadách a v komunitách formou materiálnej pomoci a informovanosti na zmiernenie dopadu COVIDu.Biela voda, n.o. pracuje v komunitách viac ako 12 rokov. 
Prínos pre regiónNezisková organizácia a jej dobrovoľníci okrem projektov a aktivít zameraných na zlepšenie sociálnej situácie ľudí a a mládeže zo SZP a MRK, posilňujú pozitívne zmýšľanie a postoj majority voči minoritnému obyvateľstvu a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Vzdelávaním mládeže a dospelých a ich pozitívnymi príkladmi sa znižuje kriminalita mladistvých, záškoláctvo, obmedzuje sa používanie omamných a návykových látok u mládeže, zvyšuje sa zamestnanosť. Zvyšuje sa osveta.Pravidelným zapájaním sa do kultúrneho a spoločenského diania sa mladí ľudia včleňujú do spoločnosti a búrajú tak pomyselné hranice medzi minoritou a majoritou. Počas pandémie pracovali dobrovoľníci n.o. priamo v komunitách. Šili a rozdávali rúška, šírili informácie formou letákov v piktogramoch a v rómskom jazyku, rozdávali hygienické pomôcky a mydlá, ktoré získali od sponzorov, alebo z iných zdrojov. N.o. získala aj na tomto základe niekoľko ocenení. 
Ustanovujúce zhromaždenieUstanovujúce zhromaždenie zakladajúcich členov neziskovej organizácie sa uskutočnilo 07.07.2008, kde bolo schválené nasledovné:Štatút,Orgány neziskovej organizácie: Správna rada, revízor a riaditeľka n.,o.,Programové zameranie a základné smery činnosti n.o.Názov n.,o. bol Carpe diem,n.o, čo v preklade znamená Využi deň. Adresa sídla n.o., bola: Biela voda 895/4, 060 01 Kežmarok.Programové zameranie n.o. vychádzalo z druhov všeobecne prospešných služieb uvedených v zakladacej listine s cieľom zriadiť školu s odborným zameraním ,ktorá  podchytí mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia( MRK) vrátane vyplnenia voľného času záujmovými aktivitami.Zakladajúce členky n.o.: Mgr. Anna Jurgovianová,   Mgr. Slávka Macuráková, Ing. Viera Hájovská.
RegistráciaNezisková organizácia bola 08.08.2008 zaregistrovaná na Registračnom centre v Prešove pod číslom OVVS-240/2008-NO. Registrovaný úrad: Okresný úrad Prešov. Sídlo: Nad traťou 1342/28, 0601 Kežmarok.Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby.Štatutárny orgán- Riaditeľ: Mgr. Anna Jurgovianová, od 08.08.2008IČO. 42092167DIČ: 2022889902
Konečný užívateľ výhodOdbor všeobecnej vnútornej správy, odd.správne, štátneho občianstva a matrík, Nám. mieru 3, 081 92 Prešov vykonal Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod v mesiaci 05/2021.
Zmeny v zložení správnej rady13.05.2011 nastali zmeny v zložení správnej rady Carpe diem,n.o.: Predseda SR-pani Margita Romanovská, členky: Mgr.Slávka Macuráková a sl. Barbora Jurgovianová. Riaditeľka Carpe diem, n.o. je Mgr. Anna Jurgovianová, Revízor Carpe diem, n.o. je Ing. Lýdia Matajzíková
18.09.2013 MŠVVaŠ SR právoplatne rozhodlo o zmene názvu zriaďovateľa Carpe diem, n.o., na názov Biela voda n.o. pod číslom: 2013-9223/37375:2-916
31.07.2018 platným počtom hlasov všetkých členov správnej rady bola zvolená do funkcie riaditeľa- štatutárneho orgánu neziskovej organizácie- Mgr. Anna Jurgovianová
28.10.2020 , na zasadnutí správnej rady  bol odsúhlasený Dodatok č.6, v ktorom je zmena sídla neziskovej organizácie: Nad traťou 28, 060 01 Kežmarok

[learn_press_profile]